از این پس می توانید از قلیان های بوریتو هم در فضای باز رستوران استفاده کنید.